Samarbejde

Kontakt os

Samarbejdet mellem forvaltning og Esrum Kost- og Friskole har stor betydning for arbejdet med elevernes læring, udvikling og trivsel.

Som kommune har I en dobbeltrolle i forhold til skolen. På den ene side er I en samarbejdspartner, der støtter Esrum Kost- og Friskole i deres arbejde med elevernes udvikling. På den anden side har I en opfølgende rolle, som handler om at sikre kvaliteten i vores arbejde med den pædagogiske kerneopgave, og jeres udstukne ramme. Dette gør sig særligt gældende for kostafdelingen.

I samarbejdet er der stort fokus på at prioritere og beslutte forskellige indsatser, der skal styrke arbejdet med elevernes læring, udvikling og trivsel. Samarbejdet foregår oftest på baggrund af statusskrivelser fra Esrum Kostskole, efterfulgt af statusmøder omkring den enkelte elev.

For at sikre en faglig kvalitet og kontinuitet i indsatsen på kostafdelingen, er det afgørende at vi har modtaget en handleplan ved indflytning, en handleplan som eleven vel at mærke har været med til at udarbejde, med konkrete målsætninger som eleven kan genkende sig selv i.

Det er med udgangspunkt i de i handleplanen opstillede mål, at Esrum Kostskole, i samarbejde med eleven, opstiller overskuelige delmål. På Esrum Kost- og Friskole opstiller vi målsætninger efter SMART-modellen, hvilket fordrer at målene både er specifikke og konkrete, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemte.

Når handleplansmålene er indfriet, vil Esrum Kost- og Friskole gå i dialog omkring afslutning af mål, samt opstilling af en nyt.

Derudover er det væsentligt at understrege, at man som kommune naturligvis altid er velkommen til at rette henvendelse med spørgsmål, både af generel karakter, som med udgangspunkt i individuelle elever.

Vi ser frem til samarbejdet.

Skriv til os

+45 48 39 09 50