Kostskole på sjælland for børn med udfordringer

Kostskolen

Kostafdelingens målgruppe er børn og unge mellem 11 og 18 år. Vi har plads til 26 børn og unge.

De børn og unge, der bor på kostafdelingen, har alle behov for omsorg og socialpædagogisk støtte. De vil ofte have sociale vanskeligheder, og mange vil være alderssvarende udviklet på nogle områder, men ikke andre områder. Fælles for dem er, at de vil kunne profitere af, at døgntilbuddet er kombineret med et skoletilbud på matriklen, hvor der også går dagelever.

Vi modtager også børn og unge med diagnoser såsom ADHD, ADD, dysleksi og Borderline personlighedsforstyrrelse.

Se mere om vores målgrupper på Tilbudsportalen.
Vi modtager børn og unge fra hele landet.

Vores målsætning på kostskolen er at skabe et trygt, tolerant miljø for både den enkelte elev og for gruppen af unge, hvor vi – ud over at motivere eleverne til deres skolegang – støtter dem til at blive demokratiske, kritiske, aktive og selvstændige samfundsborgere med mod på tilværelsen.

På kostskolen samarbejder vi med forældrene om at lære de unge god social adfærd, kvaliteterne ved at samarbejde og det attraktive i det forpligtende fællesskab, hvor vi drager omsorg for, har respekt for og gensidigt opdrager hinanden.

Vi vil gerne åbne de unges øjne for, at der er rigtigt mange muligheder for at bryde ud af en uheldig skole- og livssituation og i stedet lære dem gode og sunde vaner og en god portion selvindsigt og situationsfornemmelse. Dette søger vi gennemført via en anerkendende og narrativ tilgang. Derudover følger vi forskningen og det flow af viden og nytænkning, som fungerer og stemmer overens med skolens koncept.
Kostskole for unge med udfodringer

KOSTSKOLENS FYSISKE RAMMER

Kostafdelingen befinder sig på 1. salen i begge hovedbygningens fløje og udgør dermed et selvstændigt hele, der i det daglige er adskilt fra skolen.

Alle værelser er med trådløst Internet og TV. Eleverne bor enten på enkeltværelser (de fleste) eller på dobbeltværelser. For nogle er det trygt at starte med at bo på dobbeltværelse, for andre er der rigtigt god læring i – for en periode – at dele værelse med en anden kostelev. Nogle har brug for deres eget værelse fra en start. Vi forsøger at tage individuelle hensyn.

Hjertet i kostskolen er ”lejligheden”, et stort stue-, køkken- og alrum, der forbinder de to værelsesfløje. I ”lejligheden” spiser kosteleverne morgenmad, det er her, man mødes efter skole og planlægger resten af dagen, og det er her, man hænger ud sammen, spiller pool, klaver eller computerspil (vi har spillekonsoller). Det er også her, vi holder elevmøde om torsdagen. Om vinteren tænder vi nogen gange op i brændeovnen.

Med til de fysiske rammer på vores kostskole hører et spændende lokalmiljø, som vi bruger meget aktivt. Vi har fri adgang til Esrum Boldklub – og der er tit en gruppe unge og en voksen oppe og spille fodbold. Vi bor også tæt på den lokale ungdomsskole, på skydeklubben, svømmehallen, rideskolen, bokseklubber og skøjtebanen, som vi bruger tit. Vi har 6 kanoer, og 2 kajakker samt 15 mountainbikes, som vi arrangerer turen i skove med. Om sommeren tager vi tit ud og bader, oftest i Gilleleje.

KOSTSKOLE MED FOKUS PÅ
OMSORG OG STØTTE

På kostskolen arbejder vi med Narrativ tilgang, Systemisk tilgang, Relationspædagogisk tilgang, Anerkendende tilgang, Social læringstilgang og med Social færdighedstræning.

Kostskole med nærværende og professionelt personale

Hverdagen

Kl. 7.30 vækkes eleverne af nattevagten. Eleverne spiser morgenmad i ”lejligheden” sammen.

Kl. 8.15 går kosteleverne ned i det store fælleskøkken, hvor de møder dageleverne, der kommer med bussen.

Kl. 8.15 til 8.30 har lærerne møde med nattevagten, hvor de får en kort orientering om, hvordan aftenen og morgenen er forløbet, og om nogle elever har brug for særlig omsorg og støtte denne skoledag.

Kl. 8.30 til 14.30 er der skolegang.

Kl. 15.00 er der ”tre-mad”. Det kan fx være lidt koldskål, frugtsalat eller en minipizza.

Kl. 18.00 spiser vi aftensmad i køkkenet. Torsdag er der herefter elevmøde i “lejligheden”. Nogle elever har derefter aftaler i eller uden for huset.

I løbet af dagen – på det tidspunkt, hvor det giver mening for den enkelte elev – er der lektielæsning. Der er ofte en pædagog – og nogle dage en speciallærer til stede.

Kl. 20.30 samles vi i ”lejligheden” og får en smoothie eller lidt hjemmebagt brød. Der er i øvrigt altid friskt frugt fremme på kostafdelingen.

Hvad er en kostskole?

Esrum Kostskole dokumenterer løbende og systematisk sit arbejde med de enkelte kostelever i udviklingen af både faglige, sociale og personlige mål.

Esrum råder over sit eget elektroniske Intra til håndtering af handleplaner, statusrapporter, daglige opfølgninger, dialog mellem skole og kostafdeling, medicinhåndtering osv.

Både lærere og pædagoger skriver dagligt logbog over skoledagen og hverdagen med de enkelte elever i Intra. Hver uge holder kostafdelingens pædagoger et møde, hvor de drøfter de enkelte elever og lægger planer for den kommende uges arbejde med disse. Referatet lægges i Intra . En gang ugentligt holdes et fælles personalemøde for både pædagoger og lærere, hvor de opstillede mål for kosteleverne drøftes. Referaterne fra disse møder lægges i Intra og drøftes med eleven i det omfang, det er relevant.

Med regelmæssige mellemrum holdes en konference for hver enkelt kostelev, hvor både pædagoger og lærere deltager. Vi udarbejder to gange årligt statusrapporter, som udsendes til de relevante myndighedspersoner og forældre inden statusmøderne. Rapporterne er på forhånd drøftet med eleverne.

Elev på kostskole i Esrum

Kontakt

Esrum Kost- & Friskole
Esrum Hovedgade 18
3230 Græsted

+45 48 39 09 50

kontor@esrumkostskole.dk

Cookie- og privatlivspolitik

Åbningstider

Kontoret:
Mandag – torsdag fra kl. 08.30–15.00
og fredag fra kl. 08.30–13.30.

Kostafdelingen:
Eftermiddage efter kl. 15.00, fredag efter kl. 13.00, og i åbne weekender.

Esrum Logo