fbpx

Kostskolen

Kostskolens Målgruppe

Kostafdelingens målgruppe er børn og unge mellem 11 og 18 år. Vi har plads til 26 børn og unge.

De børn og unge, der bor på kostafdelingen, har alle behov for omsorg og socialpædagogisk støtte. De vil ofte have sociale vanskeligheder, og mange vil være alderssvarende udviklet på nogle områder, men ikke andre områder. Fælles for dem er, at de vil kunne profitere af, at døgntilbuddet er kombineret med et skoletilbud på matriklen, hvor der også går dagelever.

Vi modtager også børn og unge med diagnoser såsom ADHD, ADD, dysleksi og Borderline personlighedsforstyrrelse.

Se mere om vores målgrupper på Tilbudsportalen.

Vi modtager børn og unge fra hele landet.

Målsætninger for kostafdelingen Til toppen

Vores målsætning er at skabe et trygt, tolerant miljø for både den enkelte elev og for gruppen af unge, hvor vi – ud over at motivere eleverne til deres skolegang – støtter dem til at blive demokratiske, kritiske, aktive og selvstændige samfundsborgere med mod på tilværelsen.

Vi samarbejder med forældrene om at lære de unge god social adfærd, kvaliteterne ved at samarbejde og det attraktive i det forpligtende fællesskab, hvor vi drager omsorg for, har respekt for og gensidigt opdrager hinanden.

Vi vil gerne åbne de unges øjne for, at der er rigtigt mange muligheder for at bryde ud af en uheldig skole- og livssituation og i stedet lære dem gode og sunde vaner og en god portion selvindsigt og situationsfornemmelse. Dette søger vi gennemført via en anerkendende og narrativ tilgang. Derudover følger vi forskningen og det flow af viden og nytænkning, som fungerer og stemmer overens med skolens koncept.

Kostafdelingens fysiske rammer Til toppen

Kostafdelingen befinder sig på 1. salen i begge hovedbygningens fløje og udgør dermed et selvstændigt hele, der i det daglige er adskilt fra skolen.

Alle værelser er med trådløst Internet og TV. Eleverne bor enten på enkeltværelser (de fleste) eller på dobbeltværelser. For nogle er det trygt at starte med at bo på dobbeltværelse, for andre er der rigtigt god læring i – for en periode – at dele værelse med en anden kostelev. Nogle har brug for deres eget værelse fra en start. Vi forsøger at tage individuelle hensyn.

Hjertet i kostafdelingen er ”lejligheden”, et stort stue-, køkken- og alrum, der forbinder de to værelsesfløje. I ”lejligheden” spiser kosteleverne morgenmad, det er her, man mødes efter skole og planlægger resten af dagen, og det er her, man hænger ud sammen, spiller pool, klaver eller computerspil (vi har spillekonsoller). Det er også her, vi holder elevmøde om torsdagen. Om vinteren tænder vi nogen gange op i brændeovnen.

Med til de fysiske rammer hører et spændende lokalmiljø, som vi bruger meget aktivt. Vi har fri adgang til Esrum Boldklub – og der er tit en gruppe unge og en voksen oppe og spille fodbold. Vi bor også tæt på den lokale ungdomsskole, på skydeklubben, svømmehallen, rideskolen, bokseklubber og skøjtebanen, som vi bruger tit. Vi har 6 kanoer, og 2 kajakker samt 15 mountainbikes, som vi arrangerer turen i skove med. Om sommeren tager vi tit ud og bader, oftest i Gilleleje.

Kostskole med fokus på Omsorg og støtte Til toppen

På kostafdelingen arbejder vi med Narrativ tilgang, Systemisk tilgang, Relationspædagogisk tilgang, Anerkendende tilgang, Social læringstilgang og med Social færdighedstræning.

Vi er optaget af at støtte op om den enkelte elevs personlige udvikling, skolegang, sociale liv og relationer til familie og netværk.

Det gør vi med udgangspunkt i den handlingsplan, de udredninger og de beskrivelser, der ligger på den enkelte elev. Opfølgningen af disse er en naturlig del af vores praksis og videre arbejde med eleven.

Vores omsorg handler om at gøre livet på kostafdelingen så hyggelig og hjemlig som muligt i de timer, hvor eleverne ikke er i skole. Hver enkelt kostelev har sin egen kontaktpædagog, som er den pædagog, der tager sig særligt at ”sine” elever. Det kan være de allermest fortrolige snakke, det kan være hjælpen til tøjvask og tøjindkøb, og det kan være planlægningen af hjemmebesøg eller besøg af vennerne.

Nye elever får derudover tildelt en ”gammel” elev, der har sagt ja til at tage sig lidt særligt af den nye og vise ham eller hende til rette.

Vores socialpædagogiske støtte handler om på alle måder at støtte eleven i at skabe et godt hverdagsliv med gode aktiviteter. Motivere den unge til skolegang. Motivere den unge til at få nogle gode fritidsaktiviteter (målet er, at hver elev på en uge skal deltage i tre aktiviteter) og støtte den unge i at komme af sted til disse. Hjælpe den unge til at få – eller vedligeholde – et godt netværk og gode venskaber og til at få løst eventuelle konflikter med familien.

Vores tilgang tager udgangspunkt i kommunens handleplan og den plan for støtte, vi lægger på vores konferencer. Det kan være, at kontaktpædagogen aftaler nogle ekstra samtaler med eleven. Det kan være, at vi sammen med eleven – og eventuelt forældrene – lægger en plan for, hvordan eleven kan støttes i at få mere af det, der virker godt, og hvor han eller hun lykkes, ind i sin tilværelse. Elevens kontaktpædagog holder også ofte rådgivende og støttende samtaler med eleven og familien efter behov, fx i forbindelse med hjemmebesøg.

Der er et systematisk og intensivt samarbejde (herunder ugentlige konferencer) mellem kostafdelingens pædagoger og skolens lærere, så kostafdelingen kan følge op på ting, der sker i skolen. Dette sker via både daglig rapportskrivning og mundtlige overlap både før og efter skoletiden. Samtidig kan pædagogerne i særlige tilfælde yde støtte undervejs i timerne.

Esrum Kost- & Friskole råder over to familieterapeuter, der efter aftale med visiterende kommune kan yde familieterapi i form af samtaler med eleven og dennes familie.

Dokumentation Til toppen

Esrum Kostskole dokumenterer løbende og systematisk sit arbejde med de enkelte kostelever i udviklingen af både faglige, sociale og personlige mål.

Esrum råder over sit eget elektroniske Intra til håndtering af handleplaner, statusrapporter, daglige opfølgninger, dialog mellem skole og kostafdeling, medicinhåndtering etc.

Både lærere og pædagoger skriver dagligt logbog over skoledagen og hverdagen med de enkelte elever i Intra. Hver uge holder kostafdelingens pædagoger et møde, hvor de drøfter de enkelte elever og lægger planer for den kommende uges arbejde med disse. Referatet lægges i Intra . En gang ugentligt holdes et fælles personalemøde for både pædagoger og lærere, hvor de opstillede mål for kosteleverne drøftes. Referaterne fra disse møder lægges i Intra og drøftes med eleven i det omfang, det er relevant.

Med regelmæssige mellemrum holdes en konference for hver enkelt kostelev, hvor både pædagoger og lærere deltager.

Vi udarbejder to gange årligt statusrapporter, som udsendes til de relevante myndighedspersoner og forældre inden statusmøderne. Rapporterne er på forhånd drøftet med eleverne.

Hverdagen Til toppen

Eleverne vækkes om morgenen af den pædagog, der har været på arbejde siden om aftenen og også sovet på afdelingen. Eleverne spiser morgenmad i ”lejligheden” sammen med pædagogen.

Kl. 8.15 går kosteleverne ned i det store fælleskøkken, hvor de møder dageleverne, der kommer med bussen. Fra 8.15 til 8.30 har lærerne møde med nattevagten, hvor de får en kort orientering om, hvordan aftenen og morgenen er forløbet, og om nogle elever har brug for særlig omsorg og støtte denne skoledag.

Kl. 8.30 til 15.00 er der skolegang.

Kl. 15.15 er der ”tre-mad”. Det kan fx være lidt koldskål, frugtsalat eller en minipizza. Alle kostelever og fire pædagoger samles i ”lejligheden”. Vi hygger og taler om, hvordan resten af dagen skal forløbe. Nogle går til fritidsaktiviteter som skydning, svømning eller i klub. Andre har lyst til at lave noget sammen med en pædagog – det kan være at gå i boldklubben og spille fodbold eller cykle en tur. Nogle skal have købt noget tøj eller have besøg af venner.

Eleverne har mulighed for at låne iPads og computere på kostafdelingen.

Det er også om eftermiddagen eller aftenen, at eleverne tit snakker med deres kontaktpædagog om deres planer – fx for hjemmebesøg eller besøg hos familie eller venner.

Om mandagen gør eleverne rent på deres værelser.

18.00 spiser vi aftensmad i køkkenet. Torsdag er der herefter elevmøde i “lejligheden”.

Nogle elever har derefter aftaler i eller uden for huset. Nogle hænger ud og hygger.

I løbet af dagen – på det tidspunkt hvor det giver mening for den enkelte elev – er der lektielæsning. Der er ofte en pædagog – og nogle dage en speciallærer – til stede.

20.30 samles vi i ”lejligheden” og får en smoothie eller lidt hjemmebagt brød. Der er i øvrigt altid friskt frugt fremme på kostafdelingen.

Sommerskolen Til toppen

De sidste otte dage af skolesommerferien er der tilbud om sommerskole for alle de kostelever, der har gået på skolen i det forgangne år og fortsætter i det nye skoleår.

Sommerlejren arrangeres omkring et fagligt tema. Det kan være 2. verdenskrig – hvor sommerlejren besøgte Berlin, Prag og koncentrationslejren Theresienstadt. Eller det kan være Norden og et besøg i Færøerne med fokus på historie og kultur. Under sommerskolen har hver af de deltagende pædagoger ansvar for emner med læringsmæssigt indhold.

Ud over det faglige indhold giver sommerskolen også rig mulighed for, at voksne og elever lærer hinanden bedre at kende på kryds og tværs og får arbejdet med forventningerne til det kommende skoleår.

Turen er en vigtig del af at være kostelev på Esrum, så vi bestræber os på at få alle fortsættende elever til at deltage.

Vil DU starte på
Esrum Kost- og Friskole?

Så giv os et kald på tlf.: 4839 0950 eller kontakt os på kontor@esrumkostskole.dk

{
”Skulle der være en elev, der ikke har lyst til at gå i skole, samarbejder nattevagten med elevens kontaktlærer om at tale med eleven og motivere ham eller hende til at komme afsted. Målet er, at alle elever skal i skole. Hver dag”.

Leder af kostafdelingen og souschef, Lotte Gjerlufsen

{
”På et tidspunkt fik vi en elev, der ikke havde talt med far i tre måneder. Sammen med eleven inviterede vi faren med til ridning og herop og spise aftensmad. Vi sørgede stille og roligt for at få relationen bygget op igen.”

Leder af kostafdelingen og souschef, Lotte Gjerlufsen