Familieterapi og efterværn

Det er vigtigt, at alle personer omkring en elev på Esrum Kost- & Friskole støtter op om elevens udvikling og trivsel.

Som alle familier rammes også vores elever og deres familier af udfordringer og problemer, som – hvis der ikke tages hånd om dem – kan have indvirkning både på elevens skolegang og trivsel her og nu og for den livsduelighed, vi gerne skulle sende den unge videre ud i livet med.

Det kan være særlige hændelser, der gør udslaget. Det kan være konflikter og udfordringer, der har levet hos dem i flere år, som de gerne vil arbejde med eller måske have helt ud af deres liv. Hvis en familie har kæmpet med problemerne i lang tid, kan den være ramt af opgivenhed, udmattelse og fornemmelsen af ”ikke at kunne holde det ud mere”. Situationen kan komme til at skygge for de værdier og intentioner, familien normalt lever efter. Problemerne har det også med at flytte ind i skoletiden – og ind i menneskene.

“Mine forældre og jeg er blevet mere omsorgsfulde overfor hinanden, efter vi er begyndt i familiebehandling. Jeg har fået flere venner, og skolegangen er blevet bedre.” – Pigeelev, 15 år

“Familiebehandlingen skaber en rigtigt god udvikling for mig, så jeg bedre kan hjælpe mit barn. Jeg får redskaber, der giver ham mere ro og gør os alle sammen gladere.” – Mor til kostelev

Familie terapiens mange temaer

Temaerne kan være mange: Et skadeligt forbrug af rusmidler, skoleværing, diagnoser, skilsmisse, angst, vold, magt, sundhed og /eller skolehjemsamarbejdet. Det kan også være selve anbringelsen eller en ny diagnose der – selvom de på den ene siden opleves som hjælpsomme – på den anden kan udløse en svær følelse af at være anderledes og skille sig ud.

Derfor kan det for en stund – kortere eller længere – være hjælpsomt for familierne at få tilbudt familieterapi.

Familieterapiteamet på Esrum Kost- & Friskole tilbyder efter aftale med visiterende kommune samtaleterapi til kostelever og deres familier med udgangspunkt i en systemisk/narrativ tilgang.

HVAD BESTÅR FAMILIETERAPI AF?

Terapien består i samtaler. Et typisk samtaleforløb vil bestå af en samtale med forældrene hver eller hver anden uge og en ugentlig samtale med eleven alene – ofte kombineret med samtaler med hele familien. Typisk vil forløbet være intensivt i starten med hyppige samtaler, der varer 1½ – 2 timer. Dette for at få beskrevet problemerne så fyldigt som muligt, så de står klarere for familien og terapeuten. Herefter aftales, hvordan forløbet kan planlægges. Når et samtaleforløb er i gang, kan det vise sig hjælpsomt at inddrage flere betydningsfulde mennesker som bevidnere enten i samtaler eller i egentlige bevidningsceremonier. Det kan være andre forældre, bedsteforældre, kontaktpersoner, lærere, venner eller familie.

Samtaleterapien kan indeholde terapeutisk brevskrivning.

I samtalen tages der altid udgangspunkt i det eleven/familien er optaget og ramt af, ofte med afsæt i konkrete oplevelser, problemer og hændelser i deres liv. Der vil være fokus på intentioner, færdigheder og værdier.

Narrativ samtalepraksis er optaget af elevens og familiens hidtidige identitetskonklusioner med afsæt i de fortællinger, de indtil videre har haft til rådighed. Formålet er at få øje på sprækker og mulige nye identitetskonklusioner, fortællinger, færdigheder og handlinger. I samtalerne sættes fokus på det, som eleven og familierne allerede ved, vil og kan, med henblik på at udvikle og skærpe blikket på det, der endnu ikke er blevet set og italesat.

FAMILIESAMTALER I SKOLENS REGI

At familiesamtalerne foregår i skolens regi kan tilføre dem en særlig kvalitet, fordi vi sammen kan tage afsæt i hændelser, temaer og oplevelser fra skolen og i den relation, vi som ansatte på skolen allerede har til forældrene. Dette muliggør, at eleven og deres familier, kan opnå en fornemmelse af nærhed og af at blive set, hørt og forstået i de udfordringer og problemer, de oplever sig ramt af.

Samtalerne kan foregå på kostskolen eller i forældrenes hjem. Det giver os en mulighed for at se familierne i forskellige kontekster og kan være en hjælp til, at familierne bedre kan overskue et samtaleforløb.

Vores 2 familieteraperuter har begge et diplom i familieterapi.

VORES 2 FAMILIETERAPEUTERS FAGLIGE TILGANG

Esrum Kost- & Friskoles to familieterapeuter tager afsæt i en systemisk/narrativ tilgang. Eleven er en del af familien som system og kultur. Problemet er problemet. Mennesker er ikke deres problem. Derfor har vi et særligt blik for eksternalisering og for, at problemer har det med at få magt i særlige situationer og miste kraft ved andre lejligheder. I denne forståelse er alle i familien en del af problemet og derfor også en del af løsningen.

Mange af vores elever bøvler med forskellige små og store temaer i deres skole-, familie og ungdomsliv. Temaer, som de ofte holder for sig selv, og som de måske ikke har så meget sprog for – men som de ubevidst handler ud fra.

ERFARINGER MED FORLØBENE

Familieterapi udretter ikke mirakler. Familieterapi kan også ind imellem af nogle forældre og elever opleves som besværligt og vanskeligt at håndtere. Men samtidig har vi efterhånden et rigtigt godt erfaringsgrundlag for at sige, at de fleste samtaleforløb skaber mere nærhed i familierne og mere ro hos eleven. Mange forældre og elever er glade for de redskaber, vi tilbyder dem. Mange familier får – i glimt – nye, positive erfaringer med at være sammen på nye måder. Vi ser elever og forældre, der slapper mere af, fordi de nu har nogen – familieterapeuten – de kan tale med om det svære. Og vi ser elever, der får en større koncentration i skolen og mere mod på livet blandt klassekammeraterne.

FÅ MERE SPROG PÅ VÆRDIER, HANDLINGER OG INTENTIONER

Vi bestræber os på at give mulighed for, at eleverne og deres familier kan få mere sprog og flere ord for de værdier, handlinger og intentioner, som er vigtige og nødvendige for dem. Når mennesker lever tættere på deres værdier, oplever de at leve tættere på sig selv, og det kan give trænge kår for problemer.

Vi har en særlig opmærksomhed på det fraværende men implicitte. At problemet så at sige ’kun’ er et problem, fordi nogle af elevens og/eller familiens bagvedliggende værdier er kommet i fare. Så vi vil i samtalerne ofte bestræbe os på at få værdierne trukket ud af problemernes skygge.

Samtalerne kan indeholde både terapi, supervision, vejledning, mediation(konfliktløsning) og rådgivning.

Praktisk

Det er altid kommunen, der visiterer en familie til vores familiebehandling. Nogle gange sker det i forbindelse med indskrivningen, andre gang vil behovet først blive tydeligt efter, at eleven har gået på skolen i nogen tid. En aftale om familiebehandling kan være for en afgrænset periode eller fra statusmøde til statusmøde, alt efter behov.
Vores erfaring er, at forløbene ofte profiterer af at starte intensivt de første ½-1 år for at komme tæt på fortællingerne om problemernes liv og intentioner. Herefter kan der gå længere tid mellem samtalerne – dog med mulighed for at skrue op og ned for timeantallet. Mange problemer har det med at dukke op igen, lige som man troede, de var lagt ned.

“[…] de giver ro for et barn, der ellers er vant til uro. Samtidig er det dejligt at få mulighed for at kigge på sig selv sammen med nogle mennesker udefra.” – Mor til elev

Efterværn og mentorstøtte

Esrum har et korps af medarbejdere, som har mange års erfaring i at arbejde med børn, unge og deres familier.

En kontaktperson fra Esrum lytter hjælper den unge i overgangen til et selvstændigt voksenliv*.

Vi indgår kvalificeret i samarbejdet med både den unges forældre, sagsbehandlere og andre omkring den unge, så alle parter får de bedste muligheder for at løfte deres del af opgaven og hjælpe den unge videre på sin vej.

Med en kontaktperson får den unge:

  • en kvalificeret støtte, som kan deltage i møder og samtaler med uddannelsessted, kommunen eller andre offentlige instanser sammen med den unge

  • støtte til selvstændighed, herunder til at fastholde uddannelse eller arbejde

  • støtte til at opretholde hygiejne og rengøring i egen bolig

  • støtte til at opretholde kontakten til familie og netværk

  • en voksen, som sammen med barnet eller den unge kan forholde sig til følelsesmæssige svære emner, evt. med inddragelse af netværket

  • en stabil voksen, der støtter barnets eller den unges udvikling jf. den unges handleplansmål.

VI TAGER HÅND OM KONTAKTEN

Det kan være af stor betydning den unge at have en ”neutral” person at tale fortroligt med. Dette forudsætter naturligvis et godt match mellem den unge og kontaktpersonen.

Vores kontaktpersoner er fleksible med hensyn til tid og sted. Møderne kan foregå i den unges bolig eller, hvor det i situationen giver mest mening at mødes.

Vores kontaktpersoner modtager løbende supervision og vejledning i forhold til de konkrete opgaver.

Forudsætningen for at gøre en forskel som kontaktperson er, at den unge har en tillidsfuld relation til kontaktpersonen. Esrums kontaktpersoner tager udgangspunkt i en anerkendende, ressourcesøgende og understøttende tilgang.

OPSTART

I alle sager vil vi begynde med et opstartsmøde. Her mødes sagsbehandler og den unge, forældre og evt. andre vigtige personer i netværket – med kontaktpersonen. Ofte vil mødet være i forbindelse med et statusmøde omkring den unge og i forbindelse med udslusningen af Esrum Kost-  & Friskole.

På det indledende møde informeres den unge om omfanget af indsatsen. Punkterne i handleplanen bliver gennemgået, og på mødet tales også om forventninger og om kontaktpersonens rolle i forhold til kommunen, hvad angår skriftlighed og kontakt.

 

* Efter serviceloven § 52, stk. 3, pkt. 6 samt serviceloven § 76.

Kontakt

Esrum Kost- & Friskole
Esrum Hovedgade 18
3230 Græsted

+45 48 39 09 50

kontor@esrumkostskole.dk

Cookie- og privatlivspolitik

Åbningstider

Kontoret:
Mandag – torsdag fra kl. 08.30–15.00
og fredag fra kl. 08.30–13.30.

Kostafdelingen:
Eftermiddage efter kl. 15.00, fredag efter kl. 13.00, og i åbne weekender.

Esrum Logo