fbpx

Esrum Kost- & Friskole

Lidt om Esrum Kost-& Friskole

Esrum Kost- & Friskole har plads til 25 dagelever og 26 kostelever. Dageleverne kommer primært fra Storkøbenhavn og Nordsjælland og kan være både henviste og selvbetalende. Kosteleverne kommer fra hele landet. Vi ligger naturskønt i Esrum med gode busforbindelser til Helsingør og Hillerød og busstoppested lige uden for skolen.

Vi arbejder med de nyeste tilgange og metoder. Supervision er en naturlig del af vores arbejde.

Vi tilbyder små klasser med to lærere, specialiseret læseundervisning, psykologbistand og familieterapi.

Vi indskriver børn hele året.

Esrum Kost- & Friskole er en selvejende institution. Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med kostafdelingen. STUK er tilsynsmyndighed på skolen.

Læs mere under punktet Om os.

Paragrafferne Til toppen

Kostafdelingen

Esrum kostskole er defineret som et socialpædagogisk kostskoletilbud efter § 66, stk. 1 nr. 5 (opholdssted). Vi modtager kostelever efter henholdsvis SEL § 52 stk. 2 nr. 7 (anbringelse) eller SEL § 52a, stk. 1 nr. 2 (ophold med støtte). Alle kostelever går samtidig på Esrums egen skole.

Læs mere om kostafdelingen her og på Tilbudsportalen.

Skolen

Dageleverne på skolen er enten henvist fra kommunen (PPR eller distriktsskolen) eller betalt af forældrene. Vi har også henviste dagelever, hvor finansieringen er delt mellem PPR (distriktsskolen) og børne- ungeforvaltningen.

Skolen er en friskole og følger Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Vi læner os derudover op af folkeskolens slutmål og folkeskolens planer ift. kompetencer, færdigheds- og vidensmål som formuleret i friskolelovens § 1a, stk. 4

Læs mere om skolen her.

Målgrupperne Til toppen

Vi har plads til 25 dagelever og 26 kostelever mellem 11 og 18 år.

Dageleverne er børn og unge, der af forskellige årsager ikke profiterer af folkeskolen eller andre skoletilbud. Enten fordi de har brug for et mindre læringsmiljø, fordi de har egentlige indlæringsvanskeligheder eller har faglige, sociale og/eller personlige udfordringer – og/eller har en diagnose.

Kosteleverne kan have samme type udfordringer og vil oftest have udbytte af, at skole og bolig ligger på samme matrikel, og at de kan få omsorg og socialpædagogisk støtte, så de kan passe deres skolegang. Læs mere om kostafdelingens målgrupper på Tilbudsportalen.

Familieterapi Til toppen

Familieterapeutteamet på Esrum Kost- & Friskole tilbyder – efter aftale med visiterende kommune – terapeutiske forløb med en systemisk/narrativ tilgang til kostelever og deres familier. Terapien består i samtaler. Et typisk forløb vil bestå af en samtale med forældrene hver eller hver anden uge og en ugentlig samtale med eleven alene – ofte kombineret med samtaler med hele familien.  Læs mere om formålet med terapien, vores faglige tilgang, indholdet i forløbene og vores erfaring med dem i punktet Familieterapi og se interviews med en mor og en elev om terapiens resultater.

Dagelever

For henviste dagelever opkræves betaling i 11 af 12 måneder jævnfør takstblad

Skolepenge for forældre der betaler selv, se indmeldelsesblanket…
Vi anbefaler forældre at søge afklaret inden indmeldelsen, om eleven kan blive visiteret via kommunen.

Indmeldelsesblanket ved forældrebetaling.

Kostelever

Kostelever afregnes fleksibelt og afhængigt af behov jævnfør taksblad.

Grundprisen dækker:

  • Skoletilbuddet (inkl. materialer og lejrskole),
  • Ophold fra søndag aftener til fredag eftermiddage
  • 10 dages sommerskole i juli/august.
  • Den 12. måned koster én måneds opholdsbetaling.
  • Herudover kan tilkøbes:
  • Ophold i weekender
  • Familierådgivning og/eller familieterapi – vi råder over familieterapeutteam på Esrum Kost- & Friskole.
  • Transport til og fra skolen afregnes individuelt
  • Mentor/støttepædagog enten fra Esrum eller udefra.

Se vores takstblad for uddybning af de enkelte priser og yderligere information.

Såfremt forældre er sat i betaling, er det et mellemværende imellem kommune og forældre.

Visitation Til toppen

For både dagelever og kostelever gælder, at man skal kontakte skolens kontor på 48 39 09 50 eller kontor@esrumkostskole.dk

Skolen

Hvis der er tale om en henvist elev, og vi skønner, at eleven kan profitere af et skoleforløb hos os, anmoder vi om relevante sagsakter, fx udredninger fra PPR, psykologer eller andre fagpersoner.

Hvis vi herefter skønner, at eleven vil kunne få udbytte af en plads hos os, inviterer vi elev, forældre og evt. kommune på et besøg, hvor skoleleder og lærer deltager.

Hvis der er interesse for det, har dagelever mulighed for at være med i undervisningen et par dage for at se og mærke, hvordan det er at være elev på skolen. Kontakt os for at lave en aftale.

Se standardkontrakt for kostelever (skoledelen), standardkontrakt for kostelever (kostdelen) og spørgsmål til udfyldelse af forældre og elever ved indskrivningen.

Kostafdelingen

Hvis det ved den første henvendelse lyder som en elev, der kan profitere af skolens og kostafdelingens tilbud, anmoder vi sagsbehandler om relevante sagsakter. Hvis vi herefter fortsat mener, at vi matcher elevens særlige behov, aftaler vi et orienterende møde med elev, forældre og sagsbehandler. Her viser vi skolen frem og fortæller om dagligdagen. Vi spørger ind til elevens nuværende situation, og vi taler om formål og forventninger i forhold til et ophold på Esrum Kost- & Friskole. På mødet deltager også skolelederen og en lærer fra den kommende klasse.

På dette tidspunkt har vi almindeligvis sagt ja til eleven ud fra de indhentede oplysninger og samtaler med sagsbehandler. Vi vurderer det vigtigt, at eleven ikke oplever sig til ”eksamen” denne dag, da det ofte er elever, der ikke har brug for et nederlag.

Efter samtalen anbefaler vi altid, at elev og forældre ”sover på” beslutningen, for det er et stort valg, der skal tages. Eleven skal have lyst til at tilegne sig ny viden og færdigheder i det miljø, som Esrum kan tilbyde.

Samarbejde Til toppen

Skolen

Vi laver halvårlige statusrapporter på hver enkelt elev ift. kommunens handleplan. Rapporterne er skrevet i vores egen skabelon, som matcher kommunernes ICS-handleplaner og rapporter.

Kostafdelingen

Kostafdelingen ser frem til halvårlige statusmøder med sagsbehandler, da vi vægter samarbejdet højt.

Vi tror på, at elev og familie får den bedste hjælp, hvis samarbejdet fungerer, og vi gensidigt orienterer hinanden om væsentlige forhold omkring elev og familie samt også benytter hinanden til professionel sparring.

Eleven og forældrene deltager som hovedregel i disse møder, hvor vi fortæller om skolegang, fritid, hvilke udviklingstrin eleven befinder sig på i forhold til handleplanen samt om overvejelser og planer for den kommende periode.

To gange om året udsender vi skriftlige rapporter på alle kostelever inkl. handleplan for den kommende periode. Vi sender rapporten til forvaltning og forældre. Forinden har kontaktpædagogen gennemgået rapporten med eleven.

Rapporterne er skrevet i vores egen skabelon, som matcher kommunernes ICS-handleplaner og rapporter.

Tilsynsrapporter Til toppen

Skolen

Forældrene på en fri grundskole vælger en eller flere tilsynsførende til at føre tilsyn med undervisningens kvalitet. De tilsynsførende vurderer, om undervisningen og elevernes faglige niveau kan stå mål med folkeskolen. Her er et uddrag af fra den tilsynsførendes rapport:

Tilsynsrapport 2020-21 - klik for at se rapporten

Tilsynsrapport 2019-20 - klik for at se rapporten

Uddrag fra tilsynets sammenfatning 2020
”Jeg har ved årets besøg på Esrum Kostskole fået et bedre og bedre indtryk af skolen. Jeg oplever lige fra man træder ind ad "hoveddøren" en skole med en venlig og imødekommende atmosfære. Personalet - herunder også ledelse og sekretær - er i gang og interagerer hele tiden med eleverne på en åben og tillidsfuld måde - og også med en præcis og konsekvent væremåde. Konflikter bliver løst og taget op, men også indimellem "overset" i respekt for den enkelte elevs særlige situation. Der er god kemi mellem voksne og elever, og begge parter har en både skarp og humørfyldt tilgang til hinanden. Lærerne virker engagerede og undervisningsplanerne, der kan studeres på skolens hjemmeside, udstråler kompetence og faglig viden.”

Tilsynsrapport 2018-19 - klik for at se rapporten

Tilsynsrapport 2017-18 - klik for at se rapporten

Kostafdelingen

Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med kostafdelingen. Se mere på Tilbudsportalen.