fbpx

Om Esrum Kost- & Friskole

Hvem er vi?

Esrum Kost- og Friskole er både et socialpædagogisk døgntilbud og en skole.

Vi har en kostafdeling med socialpædagogisk støtte til børn fra 11 til 18 år med særlige behov. Alle vores 26 kostelever går på vores interne skole. Vores kostelever har sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige udfordringer, blandt andet på grund af diagnoser, og kan samtidig profitere af vores rummelige og trygge skoletilbud. Kosteleverne er visiteret via kommunen.

Vi er en skole for børn i den skolepligtige alder, der har indlæringsvanskeligheder og som ikke profiterer af at gå i folkeskolen eller andre skoletilbud. Skolen har plads til cirka 25 eksterne elever, og eleverne undervises i mindre grupper. Vores skole modtager både elever med forældrebetaling og med støtte fra kommunen (PPR eller distriktsskolen).

Vi arbejder med de nyeste tilgange og metoder. Supervision er en naturlig del af vores arbejde.

Vi tilbyder specialiseret læseundervisning, psykologbistand og familieterapi.

Vi indskriver børn hele året. Vi modtager kostelever fra hele landet. Skolens dagelever kommer primært fra kommuner i Nordsjælland og Storkøbenhavn.

Se mere om kostafdelingen og skolen.

Læs mere om det unikke ved kostskoler på www.kostskoler.dk.

Beliggenhed og rammer Til toppen

Esrum Kost- & Friskole, der har til huse i den gamle Esrum Kro, ligger i den lille by Esrum i Nordsjælland. Kostskolen ligger i noget af Danmarks smukkeste natur, tæt ved Grib Skov og Esrum Sø, og er omgivet af historiske knudepunkter. Fra Esrum er der gode busforbindelser til fx Helsingør og Hillerød – stoppestedet ligger lige foran skolen.

Kostskolen ligger på en 3200 m2 stor grund. Bygningerne rummer både kostafdelingen og skolen.

Organisation og tilsyn Til toppen

Esrum Kost & Friskole er en selvejende institution med en bestyrelse.
Klik her for at se bestyrelsen.

Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med kostafdelingen (klik her for at se tilsynsrapport).

STUK er den statslige tilsynsmyndighed og skolen har også en forældrevalgt tilsynsførende, der er certificeret. (klik her for at se tilsynsrapport).

Fødevarestyrelsen fører tilsyn med køkkenafdelingen (se fødevarestyrelsens smileyrapporter).

Esrum Kost & Friskole vil gerne give sine elever både et globalt udsyn og en interesse for demokrati og samfundet omkring dem. Det gør vi både i den daglige undervisning, på vores rejser i ind- og udland og på den måde, hverdagen i øvrigt er tilrettelagt.

Vi arbejder derudover på at blive energimæssigt bæredygtige med nye energiløsninger. Vi har en kødløs dag for at spare på kødet – og dermed skåne miljøet. Vi bruger økologiske basisvarer. Vi har fokus på kost, motion, rygning og overvægt.

Vi inddrager eleverne i disse tiltag, så de får en forståelse for begrundelserne bag beslutningerne.

Værdigrundlag Til toppen

På Esrum Kost- og Friskole bestræber vi os på at skabe et miljø både læringsmæssigt og pædagogisk, hvor følgende elementer er i fokus:
At skabe håb om forandringer
At se det enkelte barn som en del af en helhed
At skabe enighed, omsorg, ærlighed og tryghed gennem relationel koordinering.

At altid åbne døre til det næste faglige og personlige niveau.
Fire forskellige teorier og metoder former tilsammen vores værdigrundlag og dermed vores pædagogiske og læringsmæssige udgangspunkt for den støtte og specialiserede undervisning, vi tilbyder de børn og unge, der går på Esrum, og som har meget forskellige faglige og sociale udfordringer.

Vores værdimæssige helhedssyn sætter sig igennem i lærer- og pædagoggruppen gennem den månedlige supervision, gennem elevkonferencer, pædagogiske dage, udarbejdelse af statusrapporter og det daglige overlap mellem de enkelte medarbejder.

Den familieterapi og psykologbistand, vi tilbyder børn og forældre efter behov, tager udgangspunkt i de samme metoder og helhedssyn.

De fire gennemgående metoder er:

Narrativ teori og praksis

Vi mennesker lever og ånder fortællinger – således også vores elever. Deres identiteter skabes gennem påvirkning fra samfundets, kulturens, skolens, familiens og den unges egen dominerende fortælling(er). Nogle gange er disse fortællinger uhensigtsmæssige for at elevens liv udvikler sig tilfredsstillende. De kan medvirke til at skabe et stigmatiserende eller ensidigt syn på eleven eller på indbyrdes relationer mellem eleven og andre mennesker.  Den narrative (fortællende) tilgang introducerer alternative fortællinger eller udvider de oprindelige med nye fortællinger, der bibringer andre synsvinkler og perspektiver på samspilsrelationerne mellem os som skole, vores elever, deres familier om det omgivende samfund. Derfor mener vi, at forandringerne må ske i tråd med denne tilgang.

Systemisk tænkning

Vi mener, at menneskelige relationer og problemer skal forstås og behandles systemisk. Det vil sige, at de ikke kan føres tilbage til det enkelte individ men opstår og holdes ved lige i sociale samspil (systemer) og derfor også må behandles gennem inddragelse disse systemer, f.eks. familien, skolen eller samfundet. I vores sammenhæng betyder det dels, at der kan være familiære eller personlighedsmæssige problemstillinger tilknyttet det enkelte barn, som vi må forholde os til i fællesskabet. Men også, at vi må se den enkelte elev og dennes udfordringer i den sammenhæng, det indgår i i gruppen, på skolen og i samfundet for at gøre barnet helt og samfundsdueligt.

Den relationelle koordinering i sociale konstruktioner

På Esrum Kost- & Friskole har vi voksne ansvaret for – både i det støttende arbejde og i undervisningen – at skabe et miljø med fokus på enighed, omsorg, ærlighed, tryghed for der i gennem at sikre den bedst mulige udvikling og trivsel for eleverne. Denne tilgang præger både relationer mellem voksne og elever og de professionelle imellem. Alle kommer vi med vores sociale kapital eller ballast og bliver en del af fællesskabets indbyrdes relationer, pædagogisk og læringsmæssigt.

Relationel koordinering i vores daglige arbejde understøtter således den sociale kapital i den enkelte, og relationerne skal til stadighed koordineres for at løse kerneopgaven – nemlig undervisning og pædagogik. Det er således ikke nok, at vi voksne er dygtige til vores fag, hvis samarbejde og koordinering af opgaver ikke følges op både tværfagligt og kollegialt.

Der er mange faktorer, man kan sætte fokus på for at styrke den relationelle koordinering for dermed at understøtte og øge den sociale kapital og herigennem udvikle gode resultater både i fællesskabet og for den enkelte. Vi arbejder fokuseret på:

at skabe et fælles sprog og en fælles viden
at skabe fælles mål
at skabe gensidig respekt
at skabe udvikling

Zonen for nærmeste udvikling

På Esrum Kost & Friskole arbejder vi i vores læringssyn på at møde den enkelte elev dér, hvor eleven er rent fagligt eller personligt. Det handler om at blive klog på elevens faglige niveau eller personlige udfordringer i forhold til muligheder og potentialer og derfra udvikle og åbne døre til de næste niveauer. Zonen for den nærmeste udvikling er det område, hvor barnet sammen med en voksen lærer eller  pædagog kan klare opgaver, som det endnu ikke kan klare på egen hånd.

Zonen for nærmeste udvikling handler også om stilladsering, som er balancegangen mellem det, barnet selv lærer, og det barnet lærer med assistance fra mennesker i dets omverdenen. Stilladsering er den begrebsdannelse og læring, der sker i dette spændingsfelt mellem underviser og elev eller voksen og barn i pædagogiske sammenhænge – altså det støttende stillads, det får bygget op i forhold til konkrete problemstillinger og løsninger.

Vedtægter Til toppen

Lejrskoler og fester Til toppen

Lejrskole

Lejrskolen er både for dag- og kostelever. Den ligger typisk i starten af september fra mandag til fredag.

Lejrskolen foregår normalt i Danmark, enten på vandrerhjem eller på koloni. Turen indgår i undervisningen, og vi vægter fagene dansk, kultur og historie. Vi tager på udflugt til spændende steder og har gang i en masse aktiviteter. Men der er også tid til at slappe af og hygge sig. Stort set alle pædagoger og lærere deltager, så det er en rigtig ”ryste-sammen-tur”, som vi kan leve højt på både på skolen og kostafdelingen længe efter.

Skilejrskole

Vores årlige skilejrskole går enten til Østrig eller Frankrig. Vi har både før og under turen fokus på motion og kropslige kompetencer, samvær og kulturen i det land, vi skal besøge. Vi underviser og træner i ugerne op til lejren, så vi får mest muligt ud af ugen. Det plejer at være en rigtig god uge, hvor mange elever får en helt ny selvtillid. Det er utroligt fedt at overvinde sin højdeskræk eller for første gang at suse ned ad en sort løjpe – eller måske bare være af sted hjemmefra i et fremmed land med mange mennesker omkring sig. Vi kommer hjem, styrkede, gladere og sundere end før.

Gallafest

I november holder hele Esrum gallafest. Festen tilrettelægges af et festudvalg. Alle elever møder op i det fineste tøj, man nu har. Vi pynter huset rigtigt fint. Vores køkken laver en dejlig gallamenu sammen med festudvalget, og det er traditionen, at lærerne denne aften serverer for eleverne – og vasker op bagefter! Vi har lejet DJ og røgmaskine og indkøbt chips i metermål. Og så kører det ellers deruda’ med fuld fart og dans i flere timer. Dageleverne har mulighed for at blive og sove på skolen. Dagen efter spiser vi alle  morgenmad sammen.

Julefest

Esrum holder en meget traditionsrig juleafslutning for alle kost- og dagelever, hvor alle elever kan invitere forældre, søskende og anden familie med. Vi kalder festen for ”Julekro”, fordi vores gamle hus var kro i mere end 60 år, før der blev skole. Køkkenet serverer den helt store men ikke helt traditionelle julebuffet. Efter maden er der koncert med skolens husorkester/musikhold, og aftenen slutter med det traditionelle pakkespil efter de særlige, kærlige Esrum-regler. Derefter er det tid til farvel og godnat.

Sommerfest

Hvert år, når skolen slutter, holder Esrum en kæmpe sommerfest for elever og deres familie. Festen er samtidig skolens dimmissionsfest, hvor vi fejrer vores afgangselever og deres afgangsbeviser. Skolens leder og afgangsklassernes lærere holder taler for eleverne, og nogle gange er der lidt underholdning i form af et lille show. Somme tider holder eleverne også lidt sjov med lærerne. Vores dejlige husorkester/musikhold spiller for os alle sammen og især for de elever, der nu skal forlade Esrum Kost- & Friskole og drage videre ud i livet. Det er en meget smuk og glad aften, men også lidt vemodigt – og der bliver ofte grædt mere end en tåre, når aftenen er ved at være slut.

Vil DU starte på
Esrum Kost- og Friskole?

Så giv os et kald på tlf.: 4839 0950 eller kontakt os på kontor@esrumkostskole.dk

{
 ”Det, som barnet i dag gør ved hjælp af en voksen, kan det i morgen gøre på egen hånd”.

Lev Vygotskij

Kameraovervågning

Esrum Kost- & Friskole har videooptagelser i de områder, hvor der er kameraovervågning. De kameraovervågede områder er tydeligt markeret med skiltning..

Formålet med overvågningen er kriminalitetsbekæmpelse og- forebyggelse. TV-overvågningen sker 24 timer i døgnet i de perioder, hvor kostskolen er lukket for elever.

Optagelserne bliver gennemgået ved konkret konstateret eller konkret mistænkt kriminalitet (fx tyveri, indbrud, hærværk eller personrettet kriminalitet) eller anden ureglementeret adfærd. Optagelserne bruges kun til ovennævnte formål. Optagelserne vil blive videregivet til politiet, hvis det skønnes relevant.

Hjemlen til at foretage tv-overvågning findes i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og e, samt i databeskyttelseslovens §8 . Hjelmen til videregivelse til politiet findes i databeskyttelseslovens §8, stk. 2, nr. 2.

Derudover følger Esrum Kost- & Friskole TV-overvågningsloven LBK nr. 1190.

Optagelser fra TV-overvågningen overskrives hver 14. dag, når kamaraerne er tændt og gemmes ikke.