Dokumentation

Kontakt os

På Esrum Kost- og Friskole prioriterer vi løbende og systematisk at dokumenterer vores arbejde med de enkelte elever i udviklingen af både faglige, sociale og personlige mål. Vi har løbende oplæg og temadage omhandlende dokumentation, ligesom vi kontinuerligt arbejder med at optimere vores statusrapporter.

Den daglige dokumentation er vores forudsætning for at sikre og kende kvaliteten i det daglige arbejde med eleverne. Ofte handler den daglige dokumentation om at få videregivet informationer og observationer fra fx én medarbejder til en anden, andre gange handler den om at kunne reflektere over vores indsats, for at sikre en ”best practise” ift den individuelle elev.

På Esrum råder vi over vores eget elektroniske Intranet til håndtering af handleplaner, statusrapporter, skoleudtalelser, fravær, daglige opfølgninger, dialog mellem skole og kostafdeling, medicinhåndtering osv.

Både lærere og pædagoger skriver dagligt logbog over skoledagen og hverdagen med de enkelte elever i Intra. Hver uge holder kostafdelingens pædagoger et møde, hvor de drøfter de enkelte elever og lægger planer for den kommende uges arbejde med disse. Referatet lægges i Intra. Dertil afholdes der fælles personalemøder for både pædagoger og lærere, hvor de opstillede mål for kosteleverne drøftes. Referaterne fra disse møder lægges i Intra og drøftes med eleven i det omfang, det er relevant.

Med regelmæssige mellemrum holdes konference for hver enkelt kostelev, hvor både pædagoger og lærere deltager. Vi udarbejder på kostafdelingen to gange årligt statusrapporter, som udsendes til de relevante myndighedspersoner og forældre inden statusmøderne. Rapporterne er jf Barnets Lov så vidt muligt udfærdiget i samarbejde med eleven.

Skriv til os

+45 48 39 09 50